ENCONTRA UNHA SOLUCIÓN

É unha plataforma de seguimento e execución de transportes que achega real-time tracking, visibilidade de transportes e mercancias, e facilita todas as actividades relacionadas co transporte. A plataforma consiste nun conxunto de integracións con diferentes sistemas como ERPs, GPSs, planificadores ou TMSs, sistemas de gestion de almacen (SGA) etc, dos distintos axentes involucrados na cadea: cargadores, operadores de transporte, condutores e tamén o persoal dos almacéns ou centros de distribución. Desta forma a plataforma convértese nunha plataforma colaborativa que une a actividade de diferentes empresas e distintos perfís de ususario. En canto a funcionalidades está dividida en varios modulos que se poden dividir: track and trace de vehículos, de mercadorías, documentación electrónica, control de accesos, slot boocking (reserva de citas), xestión de peiraos ou IMS, POD (proof of delivery), bussines intelligence, claims ou xestión de incidencias e por último planificación.

Sicasoft

Resolve.

Xestión de facturas de provedores.
-Xestión de comunicacións EDIcom.
-Solicitude de ofertas a provedores.
-Envío de ofertas a clientes.
-Xestión de expedicións de produto final.
-Elaboración de contratos con clientes e provedores.
-Xestión de reclamacións de clientes.
-Seguimento de entrega de produto a cliente.

Imatia

IDE ofrece:
- Unificación de todos os operadores nun punto
- Entregas e devolucións integradas
- Proceso único de etiquetaxe
- Orixe única de información
- Seguimento da mercadoría en tempo real
- Optimización do tempo de proceso

Imatia

IWS vai máis aló dun SGA, ampliando a funcionalidade de calquera almacén ou rede de almacéns.
Foi desenvolto coa flexibilidade como obxectivo principal, permitindo a implementación de cambios no almacén de forma dinámica e en tempo real. Esta estratexia de deseño baséase en catro piares principais:
- Deseño gráfico dos procesos loxísticos
- Deseño gráfico da distribución do almacén
- Parametrización flexible de artigos
- Reglas flexibles de almacenamento

Ofrecemos un software de servizo que identifica o problema do cliente e os obxectivos para conseguir para obter unha conectividade total, eliminación da burocracia e intercomunicar todo o ecosistema logistico e informatico e de datos. O persoal poderá realizar o seu traballo e non se perderá tempo buscando información ou na burocracia, trátase dun un sistema intercomunicado coas plataformas que utilice o cliente.

Muutech Monitoring Solutions

Coa nosa plataforma de monitorización serás capaz de conectarte a calquera máquina, sensor, PLC, ERP ou base de datos e empezar a sacar valor aos datos dende o primeiro minuto e de forma personalizada ás túas necesidades.

Norlean

NOA (Norlean Operations Analyzer): O xemelgo dixital NOA é unha plataforma Cloud de xemelgos dixitais de organización (DTO) que explota os datos dispoñibles usando ferramentas de análises de IA para traducilos en indicadores claves, xerando modelos 3D, permitindo predicir e prescribir o futuro da túa empresa

Odoo é un ERP de código aberto que cobre todas as necesidades da empresa: CRM, vendas, compras, almacén, facturación, contabilidade, xestión de proxectos, fabricación...

Trátase dun software totalmente integrado, modular e escalable, cun deseño moderno e elegante e cunha excelente e intuitiva experiencia de usuario

Contratar un operador loxístico supón un esforzo, a pasarela o que permite é conectarse co distribuidor que elixas xa sexa MRW, Seur ou o distribuidor que desexes.

Imatia

Xestión de pedidos sinxela e eficiente:
- Fácil de integrar con ERP ou directamente na tenda en liña
- Pago polo uso da aplicación. Pago por número de usuarios, xogos e consumo de voz, se é o caso.
- Fácil de usar: en teléfonos intelixentes e navegadores convencionais
- Adaptable ás necesidades. Varios métodos de recollida: orde por orde, múltiple ou por onda

Uso da tecnoloxía RFID centrada en áreas de negocio como xestión de inventarios, rastrexabilidade, xestión de activos e control de perdas.

Axudamos a realizar unha redución de custos monitorizando os vehículos e optimizando os tempos de procesos, traslados etc. Polo que os recursos poden ser utilizados de forma máis eficiente, tanto os recursos materiais como os humanos.

É un asistente de procesos de empresa baseado en IA multidispositivo e compatible con contornas con ruído.

Soft Expert, leva a cabo la automatización mediante robótica de procesos de toda la logistica que no esté relacionada con la contabilidad o el stock.

DataSpartan

Desde o desenvolvemento de ferramentas de optimización ou Modelos de Machine Learning, ata o deseño de infraestruturas de datos e plataformas web ou servizos de consultoría relacionados co Big Data ou a Intelixencia Artificial. Tamén hai experiencia coa tecnoloxía Blockchain para a detección de fraudes, a autenticación de produtos ou a trazabilidade. No ámbito loxístico tamén se traballou internamente na investigación do trazado de rutas óptimas e nun sistema de validación da documentación.

Solución enfocada en Localización e rastrexo de activos

Xestión de portes
Xera un pedido en 3ERP e xerará o albarán directamente. Permite planificar as rutas de transporte orixe-destino. Poderase fixar o prezo do transporte según unidades, quilómetros u importe fixo. Liquidacións mensuais a transportistas
Liquidacións a socios/autónomos Compensación ingresos – gastos en carteira de a3ERP. Albaranado e facturación
Posibilidade de varios pedidos nunha soa fatura por cliente, vehículo… Xestión de vehículos e a súa documentación xa sexan propios ou subcontratados: conductores, carnet, neumáticos, marcas, modelos, quilometraxe e combustible. Xestión de tipos de contrato tanto propio, como subcontratado ou enganche. Mapas integrado con Google Maps para ver a duración de cada vixje de transporte así como a ruta a realizar polo transportista. Ademáis, permite incluir puntos intermedios. Otras funcionalidades

YAX utiliza a tecnoloxía RFID para permitir a trazabilidade dos produtos, proporcionando total transparencia grazas á implantación de Blockchain, co obxectivo de mellorar o rendemento e a optimización do negocio.

O WMS denominado WF BASIC é un sistema de xestión de almacéns con presenza internacional, baseado na planificación continua, o seguimento e control da actividade en tempo real que cobre todos os procesos operativos da mercadoría. O WMS WF BASIC incrementa a produtividade global do almacén a través da xestión eficiente, a diminución dos custos loxísticos e o incremento na calidade de servizo.